Спросить
Войти

АНДИЖОН ВИЛОЯТИНИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ҒЎЗАНИ ЕРЁНҒОҚ БИЛАН ҚАТОР ОРАЛАТИБ ҲАМКОР ЭКИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Автор: Рўзиев И.

АНДИЖОН ВИЛОЯТИНИНГ СУТОРИЛАДИГАН ТУПРОКЛАРИ ШАРОИТИДА FУЗАНИ ЕРЁ^ОК БИЛАН КАТОР ОРАЛАТИБ ХДМКОР ЭКИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Рузиев И.

Ураимов Т.

Тошкент давлат аграр университеты Андижон филиали

Мацолада Андижон вилоятининг сугориладиган оч тусли буз тупроцлари шароитида гузани ерёнгоц билан цатор оралатиб х,амкор экиш буйича утказилган дала тажрибалари натижалари баён цилинган. Тажриба натижалари ушбу экинларни цатор оралатиб х,амкор экилганда экинларнинг цуёш нуридан фойдаланиши, хаво алмашиниши ва озицланиш шароитларининг яхшиланиши сабабли гектар бирлигидан олинадиган х,осилдорликнинг сезиларли даражада ортишини курсатган.

Калит сузлар: гуза, ёрёнгоц, цатор оралатиб х,амкор экиш, х,амкор экин, агротехнология, асосий поя баландлиги, х,осилдорлик, пичан х,осили.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕЩЕННОГО БОРОЗДКОГОГО ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА С АРАХИСОМ В ОРОЩАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены результаты полевых опытов по совместной посадке хлопчатника с грецкими орехами в условиях орошаемых светлых-сероземных почв Андижанской области. Результаты эксперимента показали, что, когда эти продукты были посажены совмешенно, урожайность с гектара значительно увеличивалась из -за улучшения использования солнечного света, воздухообмена и условий питания.

EFFICIENCY OF THE JOINT WET-GROWING SOWING OF A COTTON WITH A SUGAR BEET AND PEANUTS IN THE SPACED LAND OF ANDIJAN REGION

The article presents the results of field experiments on the joint planting of cotton with walnuts in the conditions of irrigated light-gray-earth soils of Andijan region. The results of the experiment showed that when these products were planted together, the yield per hectare increased significantly due to improved use of sunlight, air exchange and nutrition conditions.

DOI: 10.24411/2181- 0761/2020-10061

Кириш.Тупроц унумдорлигини сацлаш, тиклаш ва ошириш цишлоц хужалигидаги долзарб масалалардан бири булиб келган. Узбекистон ахолисининг сони ох,ирги 25 йил ичида учдан бир цисмга купайди, яъни 11,5 млн.га купайиб, 33,5 млн.ни ташкил этмоцда ва бундан кейин х,ам купайиб бориши кутилмоцда.

Эндиги вазифа купайиб бораётган халцни боциш учун янги ерларни очиш билан бирга, х,озирда дехцончилик цилинаётган ерлардан янада купроц х,осил олишдан иборат, мелиоратив жих,атидан яхши ерлар узлаштирилиб булинган, куп сув манбаалари, зах,иралар мавжуд, лекин улар чегараланган. Х,озирда сугориладиган ерлардан мул х,осил етиштиришда мух,им чоралардан бири бир гектар ернинг узида гуза билан х,амкор экинларни парваришлаш агротехнологияларини яратишдан иборат.

Хамкор экиш бир Караганда алмашлаб экишга ухшайди, аслида эса унга нисбатан цатор афзалликларга эга. Бунда бир йилнинг узида бир неча экинлардан юцори ва сифатли хосил олишга эришилади. Хамкор экилганда экинлар тупроц-ицлим шароитидан тулароц фойдаланиб, ноцулай шароитлар таъсири камаяди ва натижада ицтисодий самарадорлик кескин купаяди.

Валовик [1] маълумотига кура Хитойда гуза билан хамкор экинларни биргаликда экишнинг бир неча усуллари мавжуд. Масалан, бугдой, шоли ёки рапс каби экинлар гуза билан хамкорликда экилади. Айницса бу усуллар Хитойнинг жанубий вилоятларида кенг цулланилиб, юцори хосил олинмоцда. Айрим вилоятларда 30 ц/га бугдой ва 10,5 ц/га пахта толаси (30-31 ц/га пахта хом ашёси), гуза рапс билан биргаликда экилганда 11,2- 15,0 ц/га рапс уруги, шунингдек 7,5 ц/га пахта толаси (22 -23 ц/га пахта хом ашёси) олинмоцда.

Гузани бошца экинлар билан хамкор экиш буйича илмий маълумотларни адабиётлардан топиш анча мушкул. Гузани дуккакли ва бошца экинлар билан биргаликда экиш айрим пахта етиштириладиган давлатларда тарихий анъана булсада, бунга оид илмий тажриба ва маълумотлар етарли эмас.

Хиндистонда бир неча йиллардан буён гузани ерёнгоц ва булгор цалампири билан биргаликда экиш усуллари цулланилади. Бунда бир цатор гузадан кейин 14 цатор ерёнгоц ёки булгор цалампири экилади. Экинлар хамкорликда экилганда даромад х,ар доим бир хил экин экилгандагига нисбатан юцори булади. (Тер -Аванесян, [8], Устименко-Бакумовский, [9] ).

К.М.Мирзажонов ва М.Юсуфжоновларнинг [7] Фаргона вилоятининг Кува туманида олиб борган тажрибасида кузда жавдар соф х,олда ва жавдар рапс уруглари аралашмаси пахта цатор ораларига сидерат экин сифатида экилди. Тажриба натижалари гуза цатор ораларига сидерат экинлари соф ва аралаш х,олда экилганда тупроцнинг х,ажм массаси 1,23-1,37 г/см3 дан 1,13-1,25 г/см3 гача камайганлиги, шунингдек тупроцнинг структураси ва сув утказувчанлиги яхшиланганлиги аницланган.

Тадкикот обекти ва услублари. 2014-2016 йиллар мобайнида гузани ер ёнгоц усимлиги билан хамкор экиш усули Андижон вилояти, Андижон туманидаги "Бакиров ёгдуси фермер хужалигида экиб урганилди.

Дала - ишлаб чицариш тажрибаси 3 та вариантдан иборат булиб, 1 -вариантда гуза якка холатда 60х20-1 тизимда, 2-варинтда ерёнгоц якка холатда 60х20-1 тизимда ва 3-вариантда гуза 120х20-1 тизимда экилиб, унинг цатор орасига 120х20-1 тизимда ерёнгоц хамкор экин сифатида экилди (1 - жадвал).

Дала тажрибаларини олиб боришда "Методы проведения опытов с хлопчатником" (1983), агрокимёвий хоссаларини тахлил цилишда "Методы агрохимических анализов почв и растений" (1977), тупроцнинг агрофизикавий хоссаларини тахлил цилишда "Методы агрофизических исследований" (1973) лардан фойдаланиб, шулар асосида тадцицот ишлари амалга оширилди.

Тадкикот натижалари. Олиб борилган тажриба натижалари гуза алохида экилганда усимликнинг бир бирига соя солиши купроц намоён булиши сабабли гузанинг хамкор экилгандагига нисбатан асосий поя баландлиги юцорироц булиши, гуза ва ерёнгоц цатор оралатиб хамкор экилганда эса экинларнинг цуёш нури ва бошца омиллардан самаралироц фойдаланиши кузатилди. Бу экинларнинг усиб ривожланиши ва хосил туплашида уз аксини топди.

1- жадвал

Андижон вилояти, Андижон туманида утказилган тажриба тизими

Вариант Экинлар тури Экиш схемаси Назарий кучат цалинлиги, минг/га

1. Гуза 60x20-1 83,3
2. Ерёнго; 60x20-1 83,3
3. Гуза+ 120x20-1 41,7

Ерёнго; 120x20-1 41,7

Эслатма: * - чигит 60-20-1 тизимда экилган; ** - ер ёнгоц 60-20-1 тизимда экилган;

*** - чигит 120-20-1 тизимда экилиб, 1- чи щторда гуза, 2- чи щторда %амкор экин булиб, экинлар майдони 0,5 гектарни ташкил этади.

Тажрибада олинган хосилдорлик маълумотларидан куриниб турибдики (2 -жадвал), тажрибанинг 1-йилида гуза одатдагидек алохида экиб парваришланган 1 -вариантда пахта хосилдорлиги 35,2 ц/га ни ташкил этган булса, гуза ерёнгок; билан хамкор экилган 3- вариантда экинлар хамкор экилган 1 гектар майдондан олинган хосил 22,4 центнерга тенг булди. Хамкор экилганда гуза эгаллаган майдон 0,5 гектарни ташкил этганлигини эътиборга олсак, хрсилдорлик бир гектарда 44,8 ц/га ни ташкил этди.

Ер ёрго;нинг узини экиб парваришланган 2-вариантда 24,3 ц/га ер ёнгок; дон хосили олинган булса, экинлар ;атор оралатиб хамкор экилган 3 -вариантда ер ёнго;дан 16,3 центнер дон хосили олинди ва унинг хосилдорлиги 32,6 ц/га ни ташкил этди. Бундан таш;ари ерёнгок; экилган вариантларда ер ёнго;дан 130,2-168,8 ц/га пичан хосили хам олинди.

Тажрибанинг 2 ва 3-йилларида хам экинлардан олинган хосилдорлик буйича ушбу ;онуният са;ланиб ;олди. Хосилдорликни йиллар буйича тахлил ;илганимизда, тажриба вариантларида хам гуза, хам ер ёнгок; хосилдорлигининг йилдан йилга ортиб борганлигини куришимиз мумкин. Буни дуккакли экин хисобланган ер ёнго;нинг тупро;ни биологик азотга бойитиши ва тупро; унумдорлигига ижобий таъсир курсатиши билан изохлаш мумкин.

2-жадвал

Fуза ва ерё^оц алохида хамда ;амкор экилганда экинлар хосилдорлиги (Андижон тумани «Бакиров ёFдуси» фермер хужалиги шароитида)

Йиллар Вари-ант-лар Экин тури Ер ё^оц

Гуза ;осили, ц/га Ер ё^оц дон ;осили, ц/га Ер ё^оц пичан ;осили ц/га Озуца бирлиги

2014 1 Гуза 35,2 - - 2 Ер ёнгок; - 24,3 130,2 67,7
3 Гуза+ер ёнгок; 22,4 16,3 84,4 40,8
2015 1 Гуза 36,5 - - 2 Ер ёнгок; - 24,7 133,4 69,4
3 Гуза+ер ёнгок; 24,0 16,8 89,2 41,7
2016 1 Гуза 37,6 - - 2 Ер ёнгок; - 25,6 136,1 70,8
3 Гуза+ер ёнгок; 25,7 16,9 89,3 42,8

уртача 3 иилли к 1 Гуза 36,4

2 Ер ёнгок; 24,9 133,2 71,7
3 Гуза+ер ёнгок; 24,0 16,7 89,1 41,8

Хулоса. Ишлаб чи;ариш тажрибасида олинган маълумотлар Андижон вилоятининг сугориладиган ерларида гузани ерёнгок; билан эгат оралатиб хамкор экиш мумкинлигини ва бу усул ю;ори самара беришини курсатди.

Экинларни эгат оралатиб х,амкор экилганда тупрок; таркибидаги ози;а элементлари, сув, хаво, куёш энергияси ва бош;а табиий омиллардан фойдаланиш самарадорлигининг сезиларли даражада ошириш имконини беради. Шунингдек гектар бирлигидан олинадиган ялпи х,осил микдори ва сифатининг 15-17 фоизга ошиши х,исобига пахтачиликда ю;ори рентабелликка эришиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Валовик О. Китайский вариант. Ж."Хлопок"Д989, №2. стр 17
2. Мирзажонов К. Лик Центральной Ферганы в прежнее и настоящее время.-Изд-во «GO FAN POLIGRAF» МЧЖ Ташкент, 2014, 249 с.
3. Мирзажонов К.М., Рахмонов Р.У., Ирригационная эрозия почв и элементы борьбы с ней. -Изд-во «Навруз», Ташкент, 2016, 252с.
4. Мирзажонов К.М. Хам пахта, хам дон ва озукабоп экинлар. Фан ютуклари кишлок хужалигининг ривожланишига. Тошкент., 1992
5. Мирзажонов К.М.Почвы требует защиты. Ж. "Хлопок", 1988, №:2, 24с.
6. Мирзажонов К.М., Абидов Р. Способы сева хлопчатника в зонах сильной ветровой деятельности. Ж. "Хлопководство",1986, №3,23 -24с.
7. Мирзажонов К.М., Юсупжонов К.М. Влияние сидеральных культур на повышение плодородия почв, подверженных ветровой эрозии. Труды СоюзНИХИ, вып. 46, Ташк. 1981, стр.76
8. Тер-Аванесян Д.В. Хлопчатник. "Колос" Моск.1979, стр.400 -402
9. Устименко-Бакумовский Г.В. Растениеводство тропиков и субтропиков. ВО "Агропромиздат", Моск.1989, стр.270-273
10.
ғўза ёрёнғоқ қатор оралатиб ҳамкор экиш ҳамкор экин агротехнология асосий поя баландлиги ҳосилдорлик пичан ҳосили cotton peanuts
Другие работы в данной теме:
Контакты
Обратная связь
support@uchimsya.com
Учимся
Общая информация
Разделы
Тесты